Všeobecné pravidlá súťaže na sociálnych sieťach

spoločnosti MTBIKER s.r.o.
Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Slovenská republika, IČO: 46972111, IČ DPH: SK2023676523 (ďalej len „prevádzkovateľ“)


ÚVODNÉ USTANOVENIA


Tieto pravidlá súťaže upravujú vzťahy medzi súťažiacimi a prevádzkovateľom. Zapojením sa do súťaže vyhlásenej prevádzkovateľom súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito pravidlami, rovnako ako s pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení súťaže (vyhlásené formou postu na sociálnej sieti Instagram) a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Za sociálne siete prevádzkovateľa sa považuje Instagram prevádzkovateľa, tzn. účet mtbiker_sk/mthiker_sk, dohľadateľný na Instagrame pod názvom @mtbiker_sk/@mthiker_sk (ďalej len „sociálne siete prevádzkovateľa“).

MIESTO KONANIA SÚŤAŽE


Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a Českej republiky prostredníctvom sociálnych sietí prevádzkovateľa (ďalej len „miesto konania súťaže“).

PODMIENKY ÚČASTI


 • Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Instagram, má po celý čas trvania súťaže aktívny účet na sociálnej sieti Instagram a spĺňa stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci je povinný dodržiavať všetky pravidlá používania sociálnej siete Instagram.
 • Súťaže sa môže zúčastniť iba osoba staršia ako 18 rokov.
 • Súťažiaci je oprávnený zapojiť sa do súťaže prostredníctvom vlastného autentického profilu na sociálnej sieti aj viackrát (1x za deň - každý deň), to znamená prostredníctvom viacerých samostatných stories, v ktorých viditeľne označí @mtbiker_sk a #dubnickymaraton.

TRVANIE SÚŤAŽE


 • Doba trvania súťaže je uvedená v oznámení o vyhlásení súťaže. Súťaž sa považuje sa vyhlásenú zverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže na sociálnych sieťach prevádzkovateľa.

ÚSPECH V SÚŤAŽI A ODOVZDANIE VÝHRY


 • Súťažné podmienky a špecifikácie výhier sú uvedené v oznámení o vyhlásení súťaže, zverejnenom na sociálnych sieťach prevádzkovateľa.
 • O výhercovi budeme informovať dňa 18. 6. 2023 po 20:00 prostredníctvom stories na Instagrame. Výherca bude následne oslovený prostredníctvom súkromnej správy zaslanej výhercovi prostredníctvom sociálnej siete Instagram, v ktorej prevádzkovateľ požiada výhercu o poskytnutie doručovacích údajov za účelom zaslania výhry.
 • Výherca je povinný prihlásiť sa o výhru (formou poskytnutia doručovacej adresy podľa predch. bodu) najneskôr do 7 dní od doručenia správy (oznámenie výhry podľa predch. bodu) formou odpovede na správu prevádzkovateľa prostredníctvom sociálnej siete Instagram.
 • V prípade, ak sa výherca v uvedenej lehote neohlási, prevádzkovateľ podľa svojej vlastnej úvahy, resp. voľby súťaž zopakuje (formou jej opätovného vyhodnotenia, resp. zlosovania) alebo súťaž zruší.
 • Prevádzkovateľ výhru zašle na vlastné náklady výhercovi do 30 dní od zaslania doručovacej adresy výhercu< podľa predch. bodu.
 • Výhra prepadá v prípade, ak bude kedykoľvek pred odovzdaním výhry zistené porušenie týchto pravidiel zo strany výhercu.
 • V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov na strane výhercu výhru nepodarí odovzdať výhercovi, prevádzkovateľ podľa svojej vlastnej úvahy, resp. voľby súťaž zopakuje (formou jej opätovného vyhodnotenia, resp. zlosovania) alebo súťaž zruší.
 • Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať právnou cestou.

Prípadné námietky k priebehu súťaže je možné prevádzkovateľovi zaslať prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Instagram - najneskôr však v pracovný deň nasledujúci po dni vyhodnotenia súťaže.

 • Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom (napríklad v dôsledku duplicity účtov na sociálnej sieti) výhra nebude takejto osobe odovzdaná.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil na sociálnej sieti vykazuje známky nezákonnosti, nekalého alebo podvodného konania.
 • Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či profil na sociálnej sieti odporuje pravidlám danej sociálnej siete.
 • Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým funkčnosť sociálnej siete).
 • V prípade doručovania výhier bežnou poštovou alebo obdobnou prepravou na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky hradí náklady na doručenie výhry prevádzkovateľ.
 • V prípade, že výhru nebude možné doručiť s použitím výhercom poskytnutých doručovacích údajov z dôvodov na strane výhercu, je výherca povinný prevádzkovateľovi nahradiť náklady na zbytočné poštovné a balné.
 • Prevádzkovateľ nie je povinný sa výhru pokúsiť výhercovi doručiť opätovne, pokiaľ mu výherca neoznámi správnu doručovaciu adresu a neuhradí uvedené náklady.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


 • Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže sa riadi a osobné údaje účastníkov súťaže sú spracúvané v súlade so zásadami ochrany súkromia sociálnej siete Instagram.
 • Poskytnuté doručovacie údaje úspešného výhercu prevádzkovateľ použije výlučne len pre účely zaslania výhry a nebude ich ďalej spracovávať v žiadnom informačnom systéme, s výnimkou interného systému prevádzkovateľa slúžiaceho na evidenciu pošty alebo prípadne v internom systéme slúžiacom na evidenciu účtovnej dokumentácie.
 • Poskytnuté doručovacie údaje prevádzkovateľ spracúva na právnom základe zodpovedajúcom plneniu právnej požiadavky (odovzdanie výhry), resp. zákonnej požiadavky, a to po dobu 2 rokov, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú odlišné archivačné lehoty (viď najmä zákon o archívoch a registratúrach a zákon o účtovníctve, kt. vo vzťahu k účtovnej dokumentácii stanovujú povinnosť 10-ročnej archivácie - pokiaľ by sa mali poskytnuté doručovacie údaje z nejakého dôvodu stať súčasťou účtovnej dokumentácie prevádzkovateľa.
 • Poskytnuté doručovacie údaje úspešného výhercu prevádzkovateľ neposkytuje žiadnym ďalším osobám s výnimkou poskytovateľa štandardného softvérového vybavenia (v nadväznosti na technický spôsob fungovania evidencie pošty, resp. účtovníctva prevádzkovateľa), spracovateľa (resp. sprostredkovateľa) účtovníctva prevádzkovateľa (v prípade ak by sa mala poštová evidencia z nejakého dôvodu stať súčasťou účtovnej dokumentácie prevádzkovateľa) a poskytovateľa poštových služieb.
 • Poskytnutie doručovacích údajov je dobrovoľné s tým, že neposkytnutie týchto údajov má za následok nevyhnutnú nemožnosť doručenia výhry úspešnému účastníkovi súťaže.
 • Poskytnuté doručovacie údaje spracúvame bez toho, aby dochádzalo k ich prenosu do tretích krajín (vrátane USA).

Dotknutá osoba má právo: (i) požiadať o prístup k spracúvaným osobným údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, (iii) právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR; (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR; (v) právo na oznámenie skutočností ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa čl. 19 GDPR; (vi) právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR; (vii) právo namietať podľa čl. 21 GDPR; (viii) právo, aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie podľa čl. 22 GDPR a ďalej právo kedykoľvek podať sťažnosť/podnet/návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v zmysle § 100 zákona o ochrane osobných údajov alebo sa obrátiť so žalobou priamo na príslušný súd.

Prevádzkovateľ s poskytnutými doručovacími údajmi nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutí s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na výhercu.

Všetky osobné údaje súťažiaceho budú uložené len po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností prevádzkovateľa a na ochranu ich práv.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo súťaž a výhry kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť, zrušiť či inak upraviť.
 • Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody ani za žiadne majetkové či nemajetkové ujmy spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi.
 • Prevádzkovateľ súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry v prípade prepravy poštou.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek vecné či právne vady výhry.

 • Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti. Každý súťažiaci zapojením do súťaže oslobodzuje Instagram od všetkých záväzkov s ňou súvisiacich tak, ako sa uvádza v podmienkach sociálnej siete.
report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Momentálne sa tu nenachádza žiaden komentár. Môžeš však zanechať Tvoj komentár.

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Formulár sa odosiela
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Tipy na vianočn&eacute; darčeky PR článok

Tipy na vianočné darčeky

Vianoce sú sviatkami pokoja, lásky a porozumenia. No ruku na srdce – kto z nás, športovcov, sa nepoteší, keď si pod stromčekom nájde vysnívaný kúsok výbavy?
Jaskyňa Zl&aacute; diera a Lačnovsk&yacute; kaňon - veľk&eacute; dobrodružstv&aacute; pre mal&yacute;ch objaviteľov

Jaskyňa Zlá diera a Lačnovský kaňon - veľké dobrodružstvá pre malých objaviteľov

Chcete zažiť tajomnú prehliadku podzemia, navštíviť tiesňavu a rázovitú slovenskú obec aj s menšími ratolesťami?
Naozaj sp&iacute; v &uacute;trob&aacute;ch sopky Vihorlat obor Oko?

Naozaj spí v útrobách sopky Vihorlat obor Oko?

Na „ďalekom východe“ Slovenska sa nachádza malé pohorie sopečného pôvodu a práve v tom tkvie jedinečnosť miest, na ktoré sa dnes pozrieme. Vitaj na Sninskom kameni a Morskom oku vo Vihorlate.
keyboard_arrow_up